Statutul Asociației

ACT CONSTITUTIVASOCIAȚIA AREFU – CASA MEMORIALĂ COMPOZITOR GEORGE STEPHĂNESCU, ARH. VICTOR STEPHĂNESCU ȘI PICTORI GABRIEL ȘI ANTOINETTE STEPHĂNESCU – AREPHY

Subsemnații, Alexandru Neagu, Ilinca – Ruxandra Ștefănescu și Maria – Mărgărita Iuca, în calitate de asociați – fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, am hotărât înființarea ASOCIAȚIA AREFU – CASA MEMORIALĂ COMPOZITOR GEORGE STEPHĂNESCU, ARH. VICTOR STEPHĂNESCU ȘI PICTORI GABRIEL ȘI ANTOINETTE STEPHĂNESCU – AREPHY, în următoarele condiții:

CAPITOLUL 1 – DENUMIREA, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA AREFU – CASA MEMORIALĂ COMPOZITOR GEORGE STEPHĂNESCU, ARH. VICTOR STEPHĂNESCU ȘI PICTORI GABRIEL ȘI ANTOINETTE STEPHĂNESCU – AREPHY, conform cu dovada disponibilității denumirii nr. 157360/ 25.11.2016.
Art. 2. Asociația va avea siglă proprie și ștampilă.
Art. 3. Asociația este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, ale Statutului și ale legislației aplicabile asociațiilor și fundațiilor din România.
Art. 4. Asociația se poate afilia la asociații similare, organizații, federații sau confederații din țară sau din străinătate și poate înființa sau participa la înființarea altor organizații neguvernamentale din țară sau străinătate, potrivit scopurilor sale.
Art. 5. Sediul Asociației se află în București, strada Dogarilor, nr. 9, ap. 2, camera nr. 1, sector 2.
Asociația își va putea modifica sediul social sau deschide filiale în alte localități din țară și străinătate, cu respectarea actelor normative în vigoare, precum și cu dispozițiile specifice ale Statutului.
Art. 6. Durata Asociației este nelimitată în timp, cu începere de la data dobândirii personalității juridice.

CAPITOLUL 2 – SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 7. Subsemnații, membri fondatori, am hotărât înființarea prezentei asociații în vederea îndeplinirii unui scop nepatrimonial. Asociația își propune să realizeze activități de informare a următoarelor segmente de public țintă: autorități publice locale, autorități publice de stat cu responsabilități și putere de decizie relevante în aria culturală, educațională, artistică, mediul de afaceri, publicul larg și oferirii de sprijin educațional, informațional și legislativ în vederea formării și specializării profesionale a entităților, persoane fizice sau juridice, prin derularea unei activități de susținere a educației culturale în rândul tinerilor, concomitent cu sprijinirea morală și materială a acestora, în vederea mediatizării și menținerii vii a memoriei înaintașilor noștri, personalități ale epocii în care trăim, începând cu George Ștephănescu, compozitor și întemeietorul Operei Române, continuând cu cei doi fii, Victor Ștephănescu, arhitect care a proiectat clădiri simbolice ale Bucureștiului și ale țării și Gabriel Ștephănescu – Arephy, alături de soția sa, Antoinette Ștephănescu, ambii pictori expozanți în saloanele oficiale ale secolului trecut, care au lăsat o fabuloasă moștenire de cultură ce trebuie redată patrimoniului cultural al tuturor românilor.

ASOCIAȚIA AREFU – CASA MEMORIALĂ COMPOZITOR GEORGE ȘTEPHĂNESCU, ARH. VICTOR ȘTEPHĂNESCU ȘI PICTORI GABRIEL ȘI ANTOINETTE ȘTEPHĂNESCU – AREPHY își propune să realizeze următoarele obiective:
– organizarea de evenimente culturale la reședința familiei din comuna Arefu;
– sprijinirea tinerilor muzicieni, arhitecți, pictori sau scriitori, prin organizarea unor audiții muzicale, a unor întâlniri de creație literară, a taberelor pentru tinerii arhitecți sau pictori;
– lansări de carte, vernisaje de pictură, prezentarea unor proiecte de arhitectură ori a unor proiecte de muzică și dans clasic contemporan;
– turism cultural în vederea mediatizării aportului cultural al familiei Ștephănescu la patrimoniul tuturor românilor;
– crearea unor burse de merit tinerilor talentați din școlile de muzică și de artă ale României contemporane;
– promovarea culturală a instituțiilor sau organizațiilor profesionale care au beneficiat de sprijinul înaintașilor noștri – Opera Română, Ordinul Arhitecților, Uniunea Artiștilor Plastici;
– realizarea, difuzarea și tipărirea de publicații (broșuri, pliante, reviste etc.) în vederea promovării scopului propus;
– orice alte proiecte în legătură directă cu scopul Asociației.

În vederea atingerii scopului asumat, Asociația urmărește valorificarea și gestionarea resurselor financiare existente, atragerea de noi resurse, precum și desfășurarea oricăror alte acțiuni subsumate atingerii scopului și obiectivelor, cum ar fi:
a) va promova prin orice mijloace activitatea în vederea recunoașterii importanței acesteia la nivel național și internațional;
b) va întreprinde demersuri și acțiuni pentru obținerea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivelor sale în plan public și privat, desfășurarea de activități în vederea protejării monumentului istoric Casa Memorială George Ștephănescu, prin măsuri și activități cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic, menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentului istoric Casa Memorială George Ștephănescu, cât și integrarea social-economică și culturală în viața colectivităților locale;
c) va promova comunicarea și colaborarea între asociație și alte domenii conexe de interes;
d) va promova interesele celor ce activează în Asociație în raport cu autoritățile și instituțiile publice de la nivel național și internațional, după caz;
e) pentru a spori intensitatea dialogului și cooperării, Asociația va colabora cu alte fundații, asociații și instituții publice și private, din România sau din alte țări, pentru a realiza în comun activități conforme cu scopurile Asociației;
f) va planifica, elabora și implementa strategii de dezvoltare în domeniul cultural pe piața din România;
g) va crea baze de date informatice cuprinzând elemente reprezentative pentru realizarea obiectivelor sale;
h) va înființa centre regionale care să sprijine implementarea de proiecte;
i) va sponsoriza alte activități care se integrează scopului pentru care a fost creată;
j) va promova interesele Asociației în mediile de specialitate și în rândul organismelor de aceeași natură din mediul internațional;
Asociația se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituții publice sau private, organizații fără scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată.

CAPITOLUL 3 – PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 8. Patrimoniul Asociației este de 1.250 lei, vărsat în totalitate la data constituirii Asociației, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, astfel:
(a) NEAGU ALEXANDRU – 416 Lei
(b) ȘTEFĂNESCU ILINCA – RUXANDRA– 418 Lei
(c) IUCA MARIA – MĂRGĂRITA– 416 Lei
Art. 9. Cotizația membrilor asociației va fi lunară sau anuală și se va stabili în ședință a Adunării Generale a Asociaților, după încheierea procedurii de înființare a asociației.
Art. 10. Patrimoniul asociației, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, se va putea majora, în funcție de dezvoltarea programelor propuse și aprobate și de resursele din sponsorizările acceptate în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 11. Veniturile asociației provin din:
a) aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înființării asociației;
b) cotizațiile membrilor, periodice sau ocazionale;
c) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
d) dividentele societăților reglementate de Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de asociație;
e) venituri realizate din activități economice directe realizate de asociație;
f) donații, sponsorizări sau legate;
g) resurse obținute de la bugetul de stat și/ sau de la bugetele locale;
h) alte venituri, prevăzute de lege.
Art. 12. (1) Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociație, precum și orice titlu de proprietate vor putea fi valorificate, respectând legislația în vigoare, prin vânzare, închiriere etc., iar veniturile obținute din aceste operațiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor și obiectivelor Asociației.
(2) Asociația poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea legislației în vigoare.
(3) Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.
(4) Asociația poate înființa societăți. Dividendele obținute de asociație din activitățile acestor societăți se utilizează în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociației, cu excepția cazului în care se reinvestesc în aceleași societăți.
Art. 13. (1) Donațiile sau legatele, după acceptarea în forma scrisă de către Președintele Asociației, se vor înscrie în Registrul de donații al asociației.
(2) Donațiile pot fi necondiționate sau condiționate de realizarea unui scop, dacă acesta este în concordanță cu scopul general și cu activitatea asociației.
Art. 14. Asociația poate refuza orice donație sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului act constitutiv.
Art. 15. Micșorarea, prin orice mijloc, a patrimoniului se va aproba de către Adunarea Generală, cu respectarea limitelor minime stabilite de lege.

CAPITOLUL 4 – ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Art. 16. Organele de conducere ale Asociatiei sunt: (a) Adunarea Generală, (b) Consiliul Director, (c) Președintele Asociației;
Art. 17. Adunarea Generală este formată din totalitatea asociaților și are următoarele atribuții:
(a) Alege și revocă membrii Consiliului Director al Asociației;
(b) Stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
(c) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
(d) Aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
(e) Modifică atribuțiile, scopul și obiectivele Asociației;
(f) Aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
(g) Aprobă înființarea de sucursale și filiale, precum și înființarea de societăți comerciale, în condițiile legii;
(h) Îndeplinește orice atribuții pe care le consideră necesare pentru bunul mers al activității Asociației, prevăzute în lege sau Statut.
Art. 18. Consiliul Director este format din:
– Președintele Asociației, în persoana dnei ȘTEFĂNESCU ILINCA – RUXANDRA, având datele de identificare mai sus menționate.
Vicepreședinții Asociației: NEAGU ALEXANDRU, cu datele de identificare mai sus menționate, IUCA MARIA- MĂRGĂRITA, cu datele de identificare mai sus menționate.
Art. 19. Membri de onoare
Persoanelor care au sau au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în care funcționează Asociația li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru de onoare.
Art. 20. ȘTEFĂNESCU ILINCA – RUXANDRA este împuternicită să reprezinte Asociația în fața judecătoriei, instituțiilor și autorităților competente – Ministerul Justiției, Secretariatul General al Guvernului și orice alte instituții abilitate și să îndeplinească toate formalitățile cerute de legile romane în vederea dobândirii personalității juridice de către Asociație, inclusiv, dar fără a se limita la: deschiderea contului bancar al Asociației și obținerea dovezii vărsării patrimoniului inițial în numele tuturor asociaților, înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor.
În executarea mandatului conferit prin prezentul Act Constitutiv, persoanele astfel împuternicite vor putea să își substituie altă persoană, prin orice mod prevăzut de lege.
Art. 21. Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat conform proces-verbal din data de 20.12.2017, redactat și semnat în 4 (patru) exemplare, astăzi, 14.03.2018, data redactării sale.